logo
JAPAN KARATE INSTITUTE WADO KAI,
CHIANG MAI
      MENU

Main

Locations

Maps

Rank

Histories

Training

People

Dojo Certificate

Links

JKF Wado Kai Overseas Regulations

EMAIL US
พิธีการในชั้นเรียน
พิธีนี้ปฏิบัติในช่วงเริ่มต้นและช่วงท้ายของการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ของ Seiza - คือเพื่อช่วยให้ร่างกายและจิตใจมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความอ่อนน้อมถ่อมตน

หลับตาทั้งสองข้าง หรือที่เรียกว่า Mokuso
วัตถุประสงค์ของ Mokuso -
(ปฏิบัติช่วงเริ่มต้นการเรียนการสอน) คือเพื่อเตรียมจิตใจให้พร้อมรับการฝึกอันหนักหน่วง
(ปฏิบัติช่วงท้ายการเรียนการสอน)
เพื่อผ่อนคลายจิตใจหลังจากการฝึกอันหนักหน่วง
(ลืมตาทั้งสองข้าง)

วัตถุประสงค์การฝึกสอนของ
JKI ไม่ใช่เพื่อเอาชนะผู้อื่น หากแต่เอาชนะความอ่อนแอของตนเอง

โดยปฏิบัติตามหลัก 5 ประการของโดโจ
ยึดถือหลักความประพฤติอันดีงามและความนอบน้อม
บ่มเพาะจิตวิญญาณแห่งความพยายาม
มีใจอดทนเป็นเลิศ
ดำรงชีพบนวิถีแห่งความเป็นจริง
ไม่สูญเสียการควบคุมตนเองหรือประพฤติตนใช้ความรุนแรง

ปัจจัยพื้นฐาน 3 ประการเพื่อความเข้มแข็งทางจิตใจ
ความจริงจัง
พยายามสุดความสามารถ
ไม่ยอมลดละ

ปัจจัยพื้นฐาน 3 ประการเพื่อทัศนคติในจิตใจ
ความริเริ่มสร้างสรรค์
มีความรับผิดชอบ
ความภาคภูมิใจในตนเอง

ปัจจัยพื้นฐาน 3 ประการสำหรับการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น
การรู้คุณค่าของผู้อื่น
ความเกรงใจ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

พิธีการในชั้นเรียนเป็นสิ่งสำคัญมากต่อการฝึกสอนของสถาบันคาราเต้ญี่ปุ่น ผู้เรียนแต่ละคนต้องเอาชนะความอ่อนแอทั้งมวลของตนเองเพื่อที่ตนเองจะได้มีชีวิตที่ดีและสมัครสมานสามัคคีระหว่างตนเองกับบุคคลอื่นเราต้องฝึกระเบียบวินัยให้กับร่างกายและจิตใจ เพื่อที่ว่าเราจะได้สามารถทำอะไรก็ตามที่จำเป็นเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านี้และเป้าหมายอื่นๆทั้งปวงในชีวิตของเรา หลักคำสอนของพิธีการในชั้นเรียนเหล่านี้จะช่วยชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้เราแนวทางคำสอนของพิธีการในชั้นเรียนเหล่านี้มีความสำคัญยิ่งกว่าเทคนิคทางางกายอื่นใดเช่นนี้แล้ว การปฏิบัติตามแนวคิดของพิธีการในชั้นเรียนเหล่านี้จะช่วยพัฒนาเทคนิคทางร่างกายไปพร้อมๆกับความเข้มแข็ง ทัศนคติ และระเบียบวินัยทางจิตใจ