logo
JAPAN KARATE INSTITUTE WADO KAI,
CHIANG MAI
      MENU

Main

Locations

Maps

Rank

Histories

Training

People

Dojo Certificate

Links

JKF Wado Kai Overseas Regulations

EMAIL US
แนวทางการเรียนการสอนพื้นฐาน

แนวทางการเรียนการสอนพื้นฐานของสถาบันคาราเต้ญี่ปุ่น จังหวัดเชียงใหม่เป็นไปตามนโยบายทั่วไปดังต่อไปนี้

การยืดเส้นยืดสาย/การอบอุ่นร่างกายก่อนที่จะเริ่มการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ

การเข้าแถว - นักเรียนตั้งแถวโดยหันไปยังด้านหน้าของพื้นที่ฝึก

นั่งคุกเข่า - นักเรียนนั่งคุกเข่าและจากนั้นจะมีพิธี เปิดการเรียนการสอน

ท่าพื้นฐาน - ถัดมาจะเป็นการฝึกท่าพื้นฐานได้แก่ การชก การบล็อก และการเตะ

การฝึกเทคนิคเฉพาะ - เทคนิคใหม่ๆ จะถูกถ่ายทอดให้แก่นักเรียน หรือพัฒนาเทคนิคที่จำเป็นต้องมีการทบทวน ปรับปรุง เป็นต้น

ท่าปฏิบัติต่อเนื่อง - การเคลื่อนไหวด้วยเทคนิคและปราศจากเทคนิค

คาตะ - การฝึกคาตะ

คูมิเตะ - การฝึกคูมิเตะ

ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ.

นั่งคุกเข่า - สิ้นสุดพิธีการในชั้นเรียน.

ประกาศ